Danh mục: Báo cáo từ CTCK

TỔNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP ĐẶT KẾ HOẠCH 2020 CAO HƠN 2019

08/07/2020 - Báo cáo từ CTCK Blog

Mã CK Tên Lợi nhuận sau thuế kế hoạch Năm: 2020   Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Hợp nhất Năm: 2019  Tăng trưởng LNST Doanh thu thuần Hợp nhất Năm: 2019 Doanh thu kế hoạch Năm: 2020  Tăng trưởng doanh thu TV1 Tư vấn XD Điện 1 471,760,000,000 497,007,864 94820.0% 560,605,596,588 1,389,000,000,000 147.8% […]